Rekomenduojama

Sveiki!

  Esu  Aras Lukšas. Gimiau 1963 metų vasario 10 dieną Kaune. Žurnalistikoje nuo 1988 metų. Dirbau televizijoje, keliose radijo stotyse, naujienų agentūrose, savaitraštyje "Veidas",  dienraštyje "Lietuvos žinios" . Rengiau laidas ir publikacijas įvairiomis temomis, tačiau didžiausia mano aistra - XX amžiaus Lietuvos istorijos peripetijos, o svarbiausia tema - žmogaus likimas ir pasirinkimas akistatoje su istorijos mėsmale. … Skaityti toliau Sveiki!

Nebaigta kęstutėnų kova

1946-ųjų rug­sė­jo 12 die­ną įkur­ta Lie­tu­vos par­ti­za­nų Jung­ti­nė Kęs­tu­čio apy­gar­da - vie­nas di­džiau­sių ir įta­kin­giau­sių jun­gi­nių gink­luo­to pa­sip­rie­ši­ni­mo is­to­ri­jo­je. Šiai apygardai par­ti­za­ni­nia­me Lie­tu­vos ka­re prieš so­vie­ti­nius oku­pan­tus bu­vo skir­tas ypa­tin­gas vaid­muo. Bū­tent šio jun­gi­nio va­do­vy­bei pa­vy­ko ga­lu­ti­nai su­vie­ny­ti vi­sus Že­mai­ti­jo­je vei­ku­sius ko­vo­to­jus į Va­ka­rų Lie­tu­vos sri­tį, dar ži­no­mą Jū­ros sri­ties var­du. Tai tu­rė­jo bū­ti pa­sku­ti­nis … Skaityti toliau Nebaigta kęstutėnų kova

Sunki pergalė prieš Galijotą

1993-ių­jų rugp­jū­čio 31 die­ną Lie­tu­vą pa­li­ko pa­sku­ti­niai Ru­si­jos ka­riuo­me­nės da­li­niai. Taip bai­gė­si 53 me­tus 2 mė­ne­sius 18 die­nų tru­ku­si mū­sų ša­lies oku­pa­ci­ja. 1993 me­tų rugp­jū­čio 31-osios pa­va­ka­rę iš Kau­no Vai­do­to gat­vė­je dis­lo­kuo­tos ba­zės ge­le­žin­ke­lio sto­ties link pa­ju­dė­jo ru­siš­kos ka­ri­nės tech­ni­kos ko­lo­na. 108-asis oro de­san­to pul­kas iš­vy­ko ty­liai, be jo­kių iš­kil­mių, nors jos ir bu­vo nu­ma­ty­tos. … Skaityti toliau Sunki pergalė prieš Galijotą

„Geležinio vilko pulkas“: MGB prieš gimnazistus

Šiandien, minėdami Tarptautinę jaunimo dieną, prisiminkime vieną stalininiais metais Šilutės gimnazijoje nutikusią istoriją, kurioje atsispindi ano meto jaunimo pasipriešinimas sovietiniam režimui ir brutalūs bei ciniški jo slopinimo metodai. Istorija, kurią noriu papasakoti nėra išskirtinė. Tai tik vienas akmenėlis didelėje mozaikoje, atspindinčioje neginkluotą jaunų Lietuvos patriotų pasipriešinimą sovietiniam režimui. Pasipriešinimą, kurį daugeliui iš paauglystės į jaunystę … Skaityti toliau „Geležinio vilko pulkas“: MGB prieš gimnazistus

Pasirinkęs audras

  1946-ųjų lie­pos 1 die­ną Vil­niu­je su­šau­dy­tas bu­vęs Lie­tu­vos ka­ro avia­ci­jos ka­pi­to­nas Ig­nas Vy­lius.Šį žmogų ma­tyt, ga­li­ma va­din­ti ko­vo­to­ju iš pri­gim­ties. Dar mo­ky­da­ma­sis Tel­šių gim­na­zi­jo­je jis įsto­jo į šau­lių or­ga­ni­za­ci­ją. 1923-ių­jų sau­sį ka­ro moks­lų ne­ra­ga­vęs de­vy­nio­lik­me­tis sa­va­no­ris da­ly­va­vo Klai­pė­dos su­ki­li­me. Ma­tyt, bū­tent tuo­met sa­vo gy­ve­ni­mą vai­ki­nas nu­ta­rė su­sie­ti su ka­riuo­me­ne. Bai­gęs še­šias gim­na­zi­jos kla­ses, I.Vy­lius … Skaityti toliau Pasirinkęs audras

Augustino Voldemaro mįslė

1883 metų balandžio 16-ąją gimė Augustinas Voldemaras – pirmasis Lietuvos premjeras, diplomatas, užsienio reikalų ministras. Nėra abejonės, kad tai buvo viena prieštaringiausių ir mįslingiausių asmenybių tarpukario Lietuvos politikoje, palikusi po savęs daugybę neatsakytų klausimų.  „Aš turiu didelių nuopelnų prieš Lietuvą. Jeigu manęs nebūtų buvę, tikrai nė vienai dienai nebūtų atsiradus nepriklausoma Lietuva“. Tokie A. Voldemaro … Skaityti toliau Augustino Voldemaro mįslė

Nepavykęs demokratijos eksperimentas

  1919 metų balandžio 4 dieną Kaune, pašto rūmų mažojoje salėje susirinkusi Lietuvos Valstybės Taryba priėmė du sprendimus, turėjusius didelę reikšmę tolesnei politinei šalies raidai: patvirtino antrą Laikinąją Konstituciją ir išrinko pirmąjį šalies prezidentą. Konstitucija šalies vadovui suteikė labai didelius įgaliojimus: jis turėjo teisę tvirtinti įstatymus, kartu su Ministru Pirmininku galėjo sušaukti Valstybės Tarybą, jo … Skaityti toliau Nepavykęs demokratijos eksperimentas

Pirmieji Lietuvos sparnai

1919 metų pradžioje Kaune, inžinerijos bataliono sudėtyje, buvo suformuota  pirmojo Lietuvos karo aviacijos kuopa. Tų pačių metų kovo 12-ąją, atsiskyrusi nuo minėto bataliono, kuopa pradėjo savarankišką gyvenimą. Tų pačių metų pavasarį Lietuvos lakūnų jau laukė pirmasis kovos krikštas nepriklausomybės kovose. Taikiu laikotarpiu buvo kuriami pirmieji lietuviški orlaiviai, steigėsi civilinė aviacija, aeroklubai. Visa tai truko tol, … Skaityti toliau Pirmieji Lietuvos sparnai

“Tautos reikalų neišduosiu“

1890 metų vasario 1 dieną gimė tar­pu­ka­rio ir An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro lai­kų vei­kė­jas generolas Po­vi­las Ple­cha­vi­čius. Prisiminkime svar­biau­sius šio iš­ki­laus žmo­gaus gyvenimo epizodus.  1944 metų gegužės 15-oji jau slinko vakarop. Kauno centre praeivių buvo reta, tad beveik niekas nepastebėjo prie SS ir policijos štabo privažiavusių dviejų lengvųjų automobilių. Buvo maždaug aštunta vakaro, kai pro šonines … Skaityti toliau “Tautos reikalų neišduosiu“

Stalinizmo šaukliai: tarp prisitaikymo ir atgailos

  Šiemet nemažai kalbėjome apie Lietuvos inteligentus, ypač apie rašytojus, 1940-aisiais ne tik šlovinusius sovietinę okupaciją, bet ir savo rankomis laidojusius mūsų valstybę. Vėliau šie veikėjai tapo šėtoniškos stalininės sistemos sraigteliais, nebegalėjusiais jai pasipriešinti. Bet ar nors vienas iš jų tikrai praregėjo ir mėgino nusimesti sunkią kaltės naštą? 1940 metų liepos 5 dieną sovietų okupuotoje … Skaityti toliau Stalinizmo šaukliai: tarp prisitaikymo ir atgailos

Molotovo-Ribbentropo paktas: suokalbio preliudija

  1939-ųjų rugsėjo 28 dieną Vokietijos ir SSRS pasirašytas Molotovo-Ribbentropo pakto papildomas slaptasis protokolas galutinai nulėmė Lietuvos likimą. Be abejo, tai tiesa. Tačiau suokalbio preliudija prasidėjo gerokai anksčiau, kai valdžioje dar nebuvo nei Josifo Stalino, nei Adolfo Hitlerio. "Da­bar aš tu­riu pa­sau­lį sa­vo ki­še­nė­je!" – džiaugsmingai sušuko Adolfas Hitleris, sužinojęs, kad jo užsienio reikalų ministras … Skaityti toliau Molotovo-Ribbentropo paktas: suokalbio preliudija