Pirmasis tautinis diplomatas

  Ly­giai prieš 62 me­tus, 1951-ųjų lie­pos 26 die­ną, Švei­ca­ri­jo­je mi­rė Lie­tu­vos vi­suo­me­nės ir po­li­ti­kos vei­kė­jas Juo­zas Gab­rys-Par­šai­tis. Šian­dien pri­si­min­ki­me ryš­kes­nius šios prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mos as­me­ny­bės gy­ve­ni­mo ir veik­los epi­zo­dus. Apie anks­ty­vuo­sius J.Gab­rio-Par­šai­čio gy­ve­ni­mo me­tus ir jo šei­mą ži­nių iš­li­ko ne­daug. Gi­mė jis 1882 me­tų ge­gu­žės 22 die­ną Gar­lia­vo­je. Ne kaž­ką ga­li­ma pa­sa­ky­ti ir apie jo … Skaityti toliau Pirmasis tautinis diplomatas

1940-ųjų inteligentai: naivuoliai ar išdavikai?

1940-ųjų lie­pos 21 die­ną so­vie­ti­nių oku­pan­tų su­for­muo­tas Liau­dies sei­mas nu­ta­rė, kad Lie­tu­va tu­ri tap­ti 13-ąja SSRS res­pub­li­ka. De­ja, nei iki tol, nei vė­liau kraš­to in­te­lek­tua­lai ne­pa­sip­rie­ši­no mū­sų vals­ty­bės lik­vi­da­vi­mui. „1940 me­tų lie­pos 21 die­ną 15 val. 30 mi­nu­čių nu­si­lei­do plie­ni­nė už­dan­ga, ku­ri at­sky­rė bu­vu­sią plu­to­kra­ti­nę, iš­nau­do­to­jų Lie­tu­vą nuo nau­jos, dar­bo žmo­nių Lie­tu­vos.“ Štai taip 1940 … Skaityti toliau 1940-ųjų inteligentai: naivuoliai ar išdavikai?

“Lituanicos“ skrydis: tarp legendos ir tikrovės

Šian­dien Lie­tu­vos avia­ci­jos mu­zie­ju­je bus pa­mi­nė­tos Ste­po­no Da­riaus ir Sta­sio Gi­rė­no tran­sat­lan­ti­nio skry­džio 80-osios me­ti­nės. Ta pro­ga pri­si­min­ki­me kai ku­rias mū­sų la­kū­nų žū­ties ver­si­jas. "Jū­sų la­kū­nai Da­rius ir Gi­rė­nas šian­dien 5 val. iš­skri­do Kau­nan. Ar­ti­mai 40 va­lan­dų pra­ėjus, lau­ki­te anks­ty­vą pir­ma­die­nį Kau­ne." To­kią ži­nią Lie­tu­vos kon­su­las Niu­jor­ke Po­vi­las Ža­dei­kis 1933 me­tų lie­pos 15 die­ną te­leg­ra­ma … Skaityti toliau “Lituanicos“ skrydis: tarp legendos ir tikrovės

Pasirinkęs audras

    Prieš 67 me­tus, 1946-ųjų lie­pos 1 die­ną Vil­niu­je su­šau­dy­tas bu­vęs Lie­tu­vos ka­ro avia­ci­jos ka­pi­to­nas Ig­nas Vy­lius. Šian­dien pri­si­min­ki­me šio pri­mirš­to pa­trio­to ir ko­vo­to­jo gy­ve­ni­mo ke­lią. Ig­ną Vy­lių, ma­tyt, ga­li­ma va­din­ti ko­vo­to­ju iš pri­gim­ties. Dar mo­ky­da­ma­sis Tel­šių gim­na­zi­jo­je jis įsto­jo į šau­lių or­ga­ni­za­ci­ją. 1923-ių­jų sau­sį ka­ro moks­lų ne­ra­ga­vęs de­vy­nio­lik­me­tis sa­va­no­ris da­ly­va­vo Klai­pė­dos su­ki­li­me. Ma­tyt, … Skaityti toliau Pasirinkęs audras