“Lituanicos“ skrydis: tarp legendos ir tikrovės

Šian­dien Lie­tu­vos avia­ci­jos mu­zie­ju­je bus pa­mi­nė­tos Ste­po­no Da­riaus ir Sta­sio Gi­rė­no tran­sat­lan­ti­nio skry­džio 80-osios me­ti­nės. Ta pro­ga pri­si­min­ki­me kai ku­rias mū­sų la­kū­nų žū­ties ver­si­jas. "Jū­sų la­kū­nai Da­rius ir Gi­rė­nas šian­dien 5 val. iš­skri­do Kau­nan. Ar­ti­mai 40 va­lan­dų pra­ėjus, lau­ki­te anks­ty­vą pir­ma­die­nį Kau­ne." To­kią ži­nią Lie­tu­vos kon­su­las Niu­jor­ke Po­vi­las Ža­dei­kis 1933 me­tų lie­pos 15 die­ną te­leg­ra­ma … Skaityti toliau “Lituanicos“ skrydis: tarp legendos ir tikrovės