Dvidešimt metų be okupacinės kariuomenės

Dvidešimt metų be okupacinės kariuomenės 1993-ių­jų rugp­jū­čio 31 die­ną Lie­tu­vą pa­li­ko pa­sku­ti­niai Ru­si­jos ka­riuo­me­nės da­li­niai. Taip bai­gė­si 53 me­tus 2 mė­ne­sius 18 die­nų tru­ku­si mū­sų ša­lies oku­pa­ci­ja. 1993 me­tų rugp­jū­čio 31-osios pa­va­ka­rę iš Kau­no Vai­do­to gat­vė­je dis­lo­kuo­tos ba­zės ge­le­žin­ke­lio sto­ties link pa­ju­dė­jo ru­siš­kos ka­ri­nės tech­ni­kos ko­lo­na. 108-asis oro de­san­to pul­kas iš­vy­ko ty­liai, be jo­kių iš­kil­mių, … Skaityti toliau Dvidešimt metų be okupacinės kariuomenės

Dviejų tironų spąstuose

  Ly­giai prieš 74 me­tus, 1939-ųjų rugp­jū­čio 23 die­ną, sta­li­ni­nė So­vie­tų Są­jun­ga ir na­cių Vo­kie­ti­ja pa­si­ra­šė su­tar­tį, il­giems de­šimt­me­čiams nu­lė­mu­sią ne tik Lie­tu­vos, bet ir dau­ge­lio Eu­ro­pos ša­lių li­ki­mą. Lie­tu­vo­je ir vi­sa­me pa­sau­ly­je Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­ktas ir jo slap­tie­ji pro­to­ko­lai gar­siai nu­skam­bė­jo 1979 m., kai Va­ka­rus pa­sie­kė 45 pa­bal­ti­jie­čių me­mo­ran­du­mas, pri­mi­nęs Bal­ti­jos vals­ty­bių oku­pa­ci­ją. Apie pa­kto … Skaityti toliau Dviejų tironų spąstuose

Nevykę „vilkų“ žaidimai

  Prieš 83 me­tus, 1930-ųjų rugp­jū­čio 15 die­ną, žlu­go an­tra­sis Au­gus­ti­no Vol­de­ma­ro ša­li­nin­kų mė­gi­ni­mas jė­ga grą­žin­ti nu­ša­lin­tą­jį vy­riau­sy­bės va­do­vą į val­džią. "Tuo tar­pu, kai Kau­ne va­kar be­veik vi­są die­ną lie­tus li­jo, Pa­lan­gos dan­gus bu­vo žyd­ras, vi­są die­ną bu­vo gied­ra, sau­lė­ta. Žmo­nių į Bi­ru­tės die­ną bu­vo su­rin­kę ne tik­tai iš ar­ti­mų­jų apy­lin­kių, bet ir iš to­liau. … Skaityti toliau Nevykę „vilkų“ žaidimai

Mūšiai be šūvių

1941 me­tų rugp­jū­čio 5 die­ną iš­vai­kiu­si Bir­že­lio su­ki­li­mo da­ly­vių su­for­muo­tą Lie­tu­vos lai­ki­ną­ją vy­riau­sy­bę, vo­kie­čių ci­vi­li­nė val­džia pa­ti da­vė pra­džią an­ti­na­ci­niam lie­tu­vių pog­rin­džiui. Šeš­to­ji SSRS ir Vo­kie­ti­jos ka­ro sa­vai­tė lie­tu­viams bu­vo itin liūd­na. Vil­tys, kad Lie­tu­vą oku­pa­vus na­ciams pa­vyks iš­sau­go­ti Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bę, žlu­go ga­lu­ti­nai. Vo­kie­čiams įve­dus sa­vo ci­vi­li­nį val­dy­mą ir iš­vai­kius Bir­že­lio su­ki­li­mo die­no­mis pra­dė­ju­sią veik­ti … Skaityti toliau Mūšiai be šūvių

Neišspręstas Karaliaučiaus galvosūkis

  Prieš 68 me­tus, 1945-ųjų rugp­jū­čio 2 die­ną, pa­si­bai­gu­sio­je Pots­da­mo kon­fe­ren­ci­jo­je Ka­ra­liau­čiaus kraš­tas bu­vo pa­lik­tas val­dy­ti So­vie­tų Są­jun­gai. Ką toks spren­di­mas reiš­kė Lie­tu­vai ir kas bū­tų nu­ti­kę, jei tuo­met ar vė­liau bū­tų nu­spręs­ta ki­taip. Ar daug kas šian­dien pri­si­me­na, kad dar iki Pots­da­mo So­vie­tų Są­jun­gos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Via­čes­la­vas Mo­lo­to­vas Mask­vo­je sė­din­tiems so­vie­ti­nės Lie­tu­vos va­do­vams … Skaityti toliau Neišspręstas Karaliaučiaus galvosūkis