Nevykę „vilkų“ žaidimai

  Prieš 83 me­tus, 1930-ųjų rugp­jū­čio 15 die­ną, žlu­go an­tra­sis Au­gus­ti­no Vol­de­ma­ro ša­li­nin­kų mė­gi­ni­mas jė­ga grą­žin­ti nu­ša­lin­tą­jį vy­riau­sy­bės va­do­vą į val­džią. "Tuo tar­pu, kai Kau­ne va­kar be­veik vi­są die­ną lie­tus li­jo, Pa­lan­gos dan­gus bu­vo žyd­ras, vi­są die­ną bu­vo gied­ra, sau­lė­ta. Žmo­nių į Bi­ru­tės die­ną bu­vo su­rin­kę ne tik­tai iš ar­ti­mų­jų apy­lin­kių, bet ir iš to­liau. … Skaityti toliau Nevykę „vilkų“ žaidimai