Tiltas į laisvę vardu Lietuva

1939 me­tų rug­sė­jo 17 die­ną So­vie­tų Są­jun­gai už­puo­lus su hit­le­ri­nin­kais ko­vo­jan­čią Len­ki­ją, į Lie­tu­vą iš kai­my­nės ša­lies ėmė plūs­ti tūks­tan­čiai pa­bė­gė­lių. Apie Lie­tu­vo­je in­ter­nuo­tus len­kų ka­rius ra­šė­me prieš me­tus. Šian­dien pri­si­min­ki­me ci­vi­lių pa­bė­gė­lių Gol­go­tą. "Var­gu ar daug kas prieš mė­ne­sį ti­kė­jo­si, jog per to­kį trum­pą lai­ką žlugs di­džiu­lė len­kų vals­ty­bė ir ne­ma­ža len­kų tau­tos da­lis, … Skaityti toliau Tiltas į laisvę vardu Lietuva

Keršytojas iš Vilniaus geto

  Rug­sė­jo 23-ią­ją mi­nė­si­me liūd­ną su­kak­tį - 70 me­tų nuo Vil­niaus ge­to lik­vi­da­vi­mo. Prieš me­tus jau ra­šė­me apie Abą Kov­ne­rį, vie­ną ge­to gink­luo­to pog­rin­džio va­dų. Šian­dien tę­sia­me pa­sa­ko­ji­mą apie šią ne­pap­ras­tą as­me­ny­bę, dėl ku­rios te­be­si­gin­či­ja­ma iki šių die­nų. 1942 me­tų sau­sio 1 die­ną vie­nas Vil­niaus ge­to pog­rin­džio kū­rė­jų A.Kov­ne­ris par­en­gė at­si­šau­ki­mą, ra­gi­nan­tį Ry­tų Eu­ro­pos žy­dus … Skaityti toliau Keršytojas iš Vilniaus geto

Nebaigta kęstutėnų kova

  Prieš 67 me­tus, 1946-ųjų rug­sė­jo 12 die­ną,bu­vo įkur­ta Lie­tu­vos par­ti­za­nų Jung­ti­nė Kęs­tu­čio apy­gar­da - vie­nas di­džiau­sių ir įta­kin­giau­sių jun­gi­nių gink­luo­to pa­sip­rie­ši­ni­mo is­to­ri­jo­je. Jung­ti­nei Kęs­tu­čio apy­gar­dai par­ti­za­ni­nia­me Lie­tu­vos ka­re prieš so­vie­ti­nius oku­pan­tus bu­vo skir­tas ypa­tin­gas vaid­muo. Bū­tent šio jun­gi­nio va­do­vy­bei pa­vy­ko ga­lu­ti­nai su­vie­ny­ti vi­sus Že­mai­ti­jo­je vei­ku­sius ko­vo­to­jus į Va­ka­rų Lie­tu­vos sri­tį, dar ži­no­mą Jū­ros sri­ties … Skaityti toliau Nebaigta kęstutėnų kova

Nenuilstanti Tėvynės darbininkė

  Rug­sė­jo 1-ąją su­ka­ko 140 me­tų, kai gi­mė žy­mi vi­suo­me­nės vei­kė­ja, po­li­ti­kė ir lei­dė­ja Fe­li­ci­ja Bort­ke­vi­čie­nė. Pri­si­min­ki­me šios ne­ei­li­nės Lie­tu­vos mo­ters gy­ve­ni­mo is­to­ri­ją. "Jei kas ma­nęs pa­klaus­tų, ku­ri lie­tu­vė mo­te­ris bu­vo di­džiau­sia vi­suo­me­nės vei­kė­ja ir idė­ji­nė ko­vo­to­ja nuo pra­ėju­sio šimt­me­čio ga­lo li­gi an­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro, ne­svy­ruo­da­mas at­sa­ky­čiau: Fe­li­ci­ja Bort­ke­vi­čie­nė", - ra­šė pri­si­mi­ni­mų kny­gos "Ne­prik­lau­so­mą Lie­tu­vą … Skaityti toliau Nenuilstanti Tėvynės darbininkė