Plėšrus erelis prieš silpną Vytį

1922 metų kovo 24-ąją dieną nustojo egzistuoti vos pusantrų metų gyvavusi vadinamoji Vidurio Lietuvos respublika. Tą dieną "sukilusio" generolo Lucjano Želigowskio „maišto“ pagimdyta pseudovalstybė buvo prijungta prie Lenkijos. Šandien Vidurio Lietuvą turbūt geriausiai prisimena filatelistai, medžiojantys šios keistos valstybės pašto ženklus. Šis niekieno, išskyrus Lenkiją, nepripažintas darinys su sostine Vilniumi  žemėlapyje egzistavo 527 dienas - … Skaityti toliau Plėšrus erelis prieš silpną Vytį

Svajonės sparnų pakylėtas

Šian­dien su­kan­ka 120 me­tų, kai gi­mė vie­nas iš dvie­jų le­gen­di­nių lie­tu­vių la­kū­nų Sta­sys Gi­rė­nas. Ta pro­ga pri­si­min­ki­me šio nar­saus že­mai­čio ke­lią į šlo­vę. Du var­dai - Ste­po­nas Da­rius ir Sta­sys Gi­rė­nas - mū­sų kal­bo­je ir są­mo­nė­je se­niai ta­po ne­ats­ki­ria­ma vi­su­ma. Taip jau nu­ti­ko, kad S.Gi­rė­no pa­var­dė at­si­dū­rė an­tro­je vie­to­je. Tai lė­mė abė­cė­lė, gra­žus dvie­jų sąs­kam­bis, … Skaityti toliau Svajonės sparnų pakylėtas